• مدت زمان 3 هفته
  • سخنرانی 12
  • پایه تحصیلی ریاضی نهم
  • آزمون‌ها 1
  • درصد پیشرفت 80
  • کارنامه بلی
Main Content