با عضویت در کانال تلگرام ریاضی پدیا آخرین آموزش ها را ازدست ندهید.

کانال تلگرام

توان و جذر

فصل هفتم ریاضی هفتم

فصل اول

راهبرد های حل مسئله

به زودی ... ویدئو

به زودی فیلم تهیه می شود.

فصل سوم

جبر و معادله

متغیر ها ویدئو

فعالیت صفحه ۲۸ ویدئو

کاردرکلاس صفحه ۲۹ ویدئو

فعالیت صفحه ۲۹ ویدئو

تمرین صفحه ۳۰ ویدئو

معرفی عبارت جبری ویدئو

فعالیت صفحه ۳۱ ویدئو

فعالیت صفحه ۳۲ ویدئو

کاردرکلاس صفحه ۳۳ ویدئو

تمرین صفحه ۳۳ ویدئو

مرور عبارت های جبری(مهم) ویدئو

فعالیت صفحه ۳۴ ویدئو

کاردرکلاس صفحه ۳۵ ویدئو

فعالیت صفحه ۳۵ ویدئو

تمرین صفحه ۳۶ ویدئو

فصل چهارم

هندسه و استدلال

خط، نیم خط، پاره خط ویدئو

فعالیت صفحه ۴۲ ویدئو

نکته! (مهم) ویدئو

کاردرکلاس صفحه ۴۳ ویدئو

فعالیت صفحه ۴۳ ویدئو

کاردرکلاس صفحه ۴۴ ویدئو

زاویه ویدئو

فعالیت صفحه ۴۵ ویدئو

کاردرکلاس صفحه ۴۵ ویدئو

فعالیت صفحه ۴۶ ویدئو

فعالیت صفحه ۴۸ ویدئو

فعالیت صفحه ۵۱ ویدئو

کاردرکلاس صفحه ۵۱ ویدئو

فعالیت صفحه ۵۲ ویدئو

تمرین صفحه ۵۲ ویدئو

فصل پنجم

شمارنده ها و اعداد اول

فصل شش

سطح و حجم

حجم های هندسی ویدئو

محاسبه حجم های منشوری ویدئو

فعالیت صفحه ۷۶ ویدئو

کاردرکلاس صفحه ۷۶ ویدئو

فعالیت صفحه ۷۷ ویدئو

کاردرکلاس صفحه ۷۷ ویدئو

حل یک نمونه سوال ویدئو

تمرین صفحه ۷۸ ویدئو

فعالیت صفحه ۷۹ ویدئو

کاردرکلاس صفحه ۷۹ ویدئو

فعالیت صفحه ۸۰ ویدئو

کاردرکلاس صفحه ۸۰ ویدئو

تمرین صفحه ۸۱ ویدئو

حل نمونه سوال امتحانی ویدئو

فصل هفتم

توان و جذر

توان - فعالیت صفحه 84 ویدئو

کار در کلاس صفحه 85 ویدئو

درس دوم - محاسبات عبارتهای توان دار ویدئو